“Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу”

21.09.2022

21 вересня 2022 року спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі Чернівецької ТГ, Родіка Тіміш, провела робочу зустріч із представниками адміністрації Чернівецький багатопрофільний ліцей 4 Чернівецької міської ради у рамках Всеукраїнського проєкту "Спеціаліст безпеки в освітньому середовищі".
Спільно із заступником з виховної роботи, Наталією Пастулою, та педагог- организатором, Роксоланою Голембйовською, обговорили питання щодо подальших спільних напрямків діяльності у впровадженні Проєкту, а також організації спільних профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема в онлайн-форматі.
Запропонували педагогічній спільноті закладу освіти взяти участь у онлайн-зустрічі та обговорити тему "Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу".
У планах спільних дій: щотижневі зустрічі-навчання із спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі учасників освітнього процесу пілотних закладів освіти, зокрема в онлайн-форматі.
Залишається актуальним питання заповнення Паспорту безпеки закладів освіти.

‍ On September 21, 2022, the specialist in security in the educational environment of the Chernivtsi territorial community, Rodika Timish, conducted a meeting with representatives of the administration of the Chernivtsi Multidisciplinary Lyceum 4 of the Chernivtsi City Council as part of the All-Ukrainian project "Security Specialist in the Educational Environment".
Together with the deputy for educational work, Nataliya Pastula, and the teacher-organizer, Roksolana Golembyovska, the issues of further joint activities in the implementation of the Project were discussed, as well as the organization of joint preventive and informational and educational activities, in particular in the online format.
The pedagogical community of the educational institution was invited to take part in an online meeting and discuss the topic "Emergency situations in peacetime and wartime".
Further arranged following joint actions: weekly training meetings with a security specialist in the educational environment of the participants in the educational process of the pilot educational institutions, in particular in the online format.
The issue of filling out the Security Passport of educational institutions remains relevant.